вул. Горького, 4, смт Маневичі, 44600, тел/факс. (03376) 2-12-88, е-mail: manosvita@ukr.net

Калькова Наталя Петрівна

Калькова Наталя Петрівна - вчитель початкових класів,

спеціаліст вищої категорії, старший вчитель

Гораймівської ЗОШ

Суть і зміст досвіду :

ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВО-КОМУНІКАТИВНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ

Мова — одне з див, за допомогою якого люди передають найтонші відтінки думок і почуттів. Вона віддзеркалює душу народу, йо­го історію. Збагнути таємницю мови, прочитати історію слова може тільки той, хто знає рідну мову, уміє вправно користуватися словом.

Починаючи  з першого класу Наталя  Петрівна вважає ,що  найголовнішим завданням почат­кового курсу рідної мови є навчання зв'язного мовлення, оскільки вільне володіння мовленням забезпечує успішне опанування навчальних предметів, сприяє повноцінному спілкуванню, роз­витку пізнавальних і творчих здібностей школярів. Основна мета мовленнєвого розвитку молодших школярів — фор­мування вмінь висловлюватися в усіх доступних для них формах, типах і стилях мовлення.

 Вчитель  вміло  вводить  до процесу навчання ігрові  і мовленнєві ситуації, у яких визначається мотивація власного мовлення учнів, розвивається їхній інтерес, потреби й можливості само­стійного висловлювання думки

Розмовні ігри спонукають школярів слухати й сприймати мов­лення співбесідника та реагувати на нього висловлюванням в обсязі 1- 2 речень. Це сюжетно-рольові ігри на зразок: «У магазині ігра­шок», «В автобусі», «У школі», «На прогулянці у парку» тощо. Неабияке значення надасться створенню мовленнєвої ситуа­ції з опорою на унаочнення. Спираючись на інтуїтивне сприйняття  учнями предметної чи сюжетної картинки, учитель може створюва­ти такі ситуації, що спонукатимуть дітей до безпосередніх зв'язних висловлювань Наприклад, предметні малюнки відтворюють опис навколишніх предметів: ово­чі, фрукти, звірі, птахи, одяг, посуд, транспорт, шкільне приладдя;сюжетні передають події у динаміці, в русі: «У зоопарку», «Зимові розваги», «У лісі» тощо.   

Наталя Петрівна на своїх уроках   розвиває  активний  словник учнів. Найрезультативнішим є поєд­нання різних джерел збагачення словника: спостереження за нав­колишнім середовищем, спілкування з іншими людьми, слухання й читання, вивчення мовних явищ, аналіз художніх творів тощо.

Речення як мінімальна комунікативна одиниця виконує функ­цію формування і вираження думки в усному і писемному мовленні. Робота над реченням є однією з найважливішим складових розвитку комунікативно-мовленнєвих здібностей. Організовує  цю роботу вчитель  так, щоб розвинути в учнів уявлення про функціональну роль речення в мовленні. Вона  формує  вміння давати повну відповідь на запитання, будувати речення за малюнками, власни­ми спостереженнями, опорними словами. Приділяє увагу роз­витку вмінь установлювати зв'язки слів у реченні, поширювати ре­чення словами та словосполученнями, складати речення за зразком та схемою, відновлювати зміст деформованих речень, складати ре­чення з однорідними членами, поширювати їх залежними словами.

  

Працюючи над реченням, звертає  увагу на розвиток умінь орієнтувати мовлення на слухача (співрозмовника); ураховувати си­туацію, тему, мету повідомлення; використовувати етичні норми мовлення. Пропонує  дітям такі творчі завдання: від­творити або розіграти діалог із прослуханого чи прочитаного твору; скласти діалог за малюнком, описаною ситуацією.

Вчитель керується у своїй роботі  принципами особистісно орієнтованого навчання,забезпечує емоційне благополуччя учнів на уроці, що сприяє успішній реалізації завдань формування комунікативних умінь та мовленнєвої культури молодших школярів, адже, за сло­вами Марії Монтессорі, «у розумі дитини нема нічого такого, чого колись не було б у почуттях». Саме тому уроки з розвитку зв'язного мовлення повинні бути справжньою «педагогічною майстернею», де слово жило б, трепетало всіма барвами і відтінками в душі кожної дитини, щоб кожний вислів діти сприймали не лише розумом, а й серцем, намагалися побачити живу картину, почути звуки, прислухатися до переданих почуттів й уміли висловити свої.

 

 

Форми поширення досвіду:

-     

участь в районному та обласному конкурс «Творчі сходинки педагогів Волині»;

-     

виступи на семінарах, засідання методоб'єднань;

-     

проведення відкритих уроків.

Адреса досвіду: Волинська обл., Маневицький р-н, с. Гораймівка, Гораймівська ЗОШ

Методист                                                                                                Деркач Л. В.